היגולופרומואיג

תויטסראק תועפות
2003 ,לאירפ רפוע חלשו ןיכה

תועדומ חותיפל יואלניב טקיורפ - " 1999 םיפוחה לע רומש"
.תילאבולג

שפחל םילוכי םידימלת ובש עדימ רגאמ - "תורהנ לע תורוקמ"
.םלועב תורהנ לע טנרטניאב תורוקמ

םינוחרק
דיווס ילא חלשו םכיס
2002 תורגב תארקל

םייחו םימ
למע תיבמ ,םימ לע עדימ רגאמו םידומיל תינכת