היפרגואיגל םירומ תשרבו טנרטניאב שומישל הכרדה

היפרגואיגל םירומה תשר םע תורכהו הכרדה ףד
שומישל ,ןירצקב ןלוג יפונ רפס תיבמ רטוח השמ ידי לע ןכוה ףדה
ג"סשת תורגבה תניחב תארקל הנכהב וידימלת לש

םירומ לש יעוצקמ חותיפל ילככ היפרגואיגל םירומ תשר
2003 ח"ומ סנכב וגצוהש תגצמהו האצרהה ריצקת
ןולאש דע ,1999-2003 םינשה ןיב תשרה תלעפה לע תססובמ האצהה
אשונב תקסועה תורפס לעו םישמתשמה ןיב ץפוהש
hannah@boker.org.il ,ןויס הנח לא תונפל רשפא םיפסונ םיטרפל
האצרהה ריצקת
ןאכ שקה תגצמב היפצל


היפרגואיגל םירומה תשר
תשר לש תוליעפה ימוחתו תונוכתה תא הגיצמה Power Point תגצמ
.היפרגואיגל םירומה
2002 ראורבפב 3 ,בושקתה לע חוקיפ םורופל הנכוה תגצמה

(תילגנא) רקוב הדש תשרדמב קוחרמ הדימל
23.6.2003 ,םילשוריב ירפע זכרמב האצרהל תגצמ

1993 (תירבעב) - טנרטניאל תינונס ךירדמ

תילגנאב ,םינוש םיאשונב ,טנרטניאל םיכירדמ של הכורא המישר


םניחב ינורטקלא ראוד לש תובית חותפל םירשפאמה םירתא

http://www.yahoo.com
Mail:ל ךל - free email for life Yahoo!
(תירבעב) http://www.walla.co.il/friends/mail/login.cgi
(תירבעב) http://www.newmail.net/achla.htm
(תירבעב) http://www.doar.net

,לארשיב היפרגואיגל םירומה לש ןוידה תצובקל ףרטצהל ידכ
,םכלש ינורטקלאה ראודה תבותכמ ,חולשל הז תושעל םכילעש לכ
.hannah@boker.org.il :תבותכה לא ינורטקלא ראודב העדוה
.תויחנה םע ולבקת רזוח ראודב
םיצילממ ונא תירבעב ינורטקלא ראוד אורקלו ריבעהל ידכ
.Outlook Express ראודה תנכתבו Internet Explorer -ב שמתשהל

http://www.liszt.com
ןתונו סקדניאב שופיח םגו חתפמ תולימ יפ לע שופיח רשפאמ
םילוכי) הצופת תמישרו ןויד תצובק לכל ףרטצהל דציכ תויחנה
הרובעתב בור ,ינורטקלא ראוד לש תבותכ םהל שיש ימ קר ףרטצהל
.(תילגנאב איה

:היפרגואיגב הצופת תומישרו ןויד תוצובק
http://www.liszt.com/lists.cgi?word=geography&junk=s&an=all


דבל םינוב םישנאש םירתא לש חוריאו הביתכ םירשפאמה םירתא
http://www.geocities.com
http://www.migvan.co.il/magicpage
http://www.tripod.com
http://www.angelfire.com


(ON LINE) תמא ןמזב תרושקת
.שמתשמה בשחמב ןיקתהלו הנכות דירוהל ךירצ - ICQ
:אוה ICQ לש רתאה
http://www.mirabilis.com וא http://www.icq.com
.שמתשמה בשחמב ןיקתהלו הנכות דירוהל ךירצ - MIRC
http://www.mirc.co.uk:אוה MIRC לש רתאה


תונכות תדרוהל םירתא לש תובותכ
http://www.download.com
http://www.tucows.com


(WEBCHAT) תשרב החיש
http://www.talkcity.com


תירבעב תשרב החיש
http://www.walla.co.il/friends/chat
http://www.carlsberg.co.il/frame2.html
http://www.netking.com
http://chat.snunit.k12.il

תפסונ המישרל