תילבח היפרגואיג בחרמ .ה
http://geography.boker.org.il/havalit.htm

mideast - ןוכיתה חרזמה (1
asia - היסא (2
africa - הקירפא (3
europe - הפוריא (4
usa - הקירמא ןופצ (5
samerica - הקירמא םורד (6
australia - הינאיקואו הילרטסוא(7
antartica - ינופצה בטוקהו הקיטקראטנא (8