לארשי לש ריוא גזמ לעו םילקא לע

יגולורואטמה תורשה רתא
הממיב םיימעפ תנכדעתמה תועש – 24 ל תיזחת רתאב –
,הנורחאה הנועב) םיעקשמה תויומכ לע עדימ ,(16:00 -בו 06:00 -ב)
יבגל ףסונ עדימ ןכו ,(תומדוק תונועל האוושהבו הנורחאה הממיב
זכרמב תותיכל הכרדה ללוכ) יגולורואטמה תורשב לבקל רשפאש םיתורש
(םהלש םירקבמה

לארשיב ריואה גזמ
,םוח סמוע ינותנ ,םימי 4 -ל תיזחת ,לארשיב תונוש םירעב תיזחתה
םירע יבגל םג המוד תנוכתמב עדימ ןתונ רתאה .םיה בצמו הנירק
הפוריאבו היסאב ,תירבה תוצראב ,ןוכיתה חרזמב

2 ץורע – פור ינד לש ריוואה גזמ רתא

ץב ירוא לש ריוואה גזמ רתא
יוזיחב םיקסועה םירמאמו שדוחל ,םימי 3 -ל תויזחת

בירעמ לש ריוואה גזמ ףד
םייטנוולר םירתאל רושיקו םויהל תיזחת ןתונ

ץראה לש ריוואה גזמ ףד
תיזחתה לש רבסה/שורפו (םויהל) הפמ יבג לע תיזחת ללוכ

טננע
הינפה ללוכ ,יוזיחו ריווא גזמ אשונב םירושיק לש ןייוצמ ףסוא
(ריוא גזמבו םילקאב תוקסועה תויוליעפל

תינונס לש היגולורואטמ טוונ
היגלורואטמב םיקסועה םירתאל תוינפה

זעוב לש ריוואה גזמ רתא
םירתאל םירושיק לש ןיוצמ ףסואו םינושה ץראה ירוזאל תיזחת רתאב
תוכיא לע עדימו םירייתל עדימ ללוכ) םילקאבו ריוא גזמב םיקסועה
(לארשיב ריוואה

לארשיב םילקאה לע וינינ לא תעפשה
ויבגל םינותנה תיצמת תא לבקתו שקובמה רוזיאה לע הפמב שקה

םי חור
ח"טמ תיבמ היפרגונאיקואבו היגולורואטמב יביטקארטניא רתא
םייוסינ ןכו יוזיחב םיקסועה םירתאל תוינפה ללוכ –
תויוליעפו
ףועמ תכרעמל הרזח