2003 ,קאריע
- קאריע םורדב תוציבה רוזיא
(רטוח השמל הדות) יסרפה ץרפמה לא תורהנה ךפש

קאריעב לקדיחה לש םילותפנ
(רטוח השמל הדות)

דדגבב לקדיחה
(רטוח השמל הדות)