הנכהו הביתכ יכילהתב הז ףדד נ ל ס י א
טנרטניאה תועצמאב "דמלנ אלש ץרא לבח" תארוהל יתבשחמ ליגרת
2002 ,ראוניב 20-21-22 ,ימולשב היפרגואיגל םירומ תומלתשה תארקל
רקוב הדש תשרדמ ,בושקתה זכרמ ,ןויס הנח
hannah@boker.org.il


םתאש ץרא לבח הזיא וז תרגסמב דמלל רוחבל םילוכי םתייה םא
תוביצמש תרחא הלבגמ לכ וא םירמוח לש הלבגמ ןיאש העידיב ,םיצור
?דמלל םירחוב םתייה ץרא לבח הזיא ,תורגבה תוניחב

תויזטנפהמ קלח תונווכמ וילאש ץרא לבח םירחוב םתייהש תשחנמ ינא
(תנווכתמ ינא ,םלועב תומוקמ תרכה םוחתב) ...םכלש

דנלסיא לע דמלל תרחוב יתייה ,םילאוש םתא םא ,ינא
(...ילש תויזטנפהמ קלח הז ,ןכ)"דמלנ אלש ץרא לבח"כ דנלסיא לע דמלל תרחוב יתייהשכ ...זא
:יתייה

:שופיח יעונמ תרזעב דנלסיא לע רמוח תשפחמ .1
לגוג

ירבע לגוג
תירבעב שופיחה תולימ תסנכה רשפאמ

קינרפוק
בשחמה יבג לע התנקתהו רתאהמ הנכת לש הדרוה בייחמה שופיח עונמ
.ישיאה
.ישיאה בשחמב שופיחה תואצות לש הרימש תרשפאמ הנכותה

WEBferret
יבג לע התנקתהו רתאהמ הנכות לש הדרוה בייחמה שופיח עונמ דוע
.ישיאה בשחמה
.ישיאה בשחמב שופיחה תואצות לש הרימש תרשפאמ הנכותה

askjeeves
תוחסונמה תולאש לע שופיחה תא עצבמה (תילגנאב) שופיח עונמ
.תולאשכ

Yahoo - Countries
והאי לש עדימה רגאמב םירושיק שופיח

הלאוו
תירבעב - שופיח עונמו םירתא סקדניא

הלחא
תירבעב - שופיח עונמו םירתא סקדניא דוע


:םילויט תורבח לש םירתאב דנלסיא לע רמוח תשפחמ .2
רחא עסמ
"רחא עסמ" ןיזגמ לש רתאה
"תובתכ חתפמ"ב דנלסיא לע תובתכ שופיח
הינפהו םוקמ הארמ קר - תורחאו ןאולמב תועיפומ תובתכהמ קלח
תרבוחל

Yahoo Travel
.והאי לש םילויטה רתא
ןימזהל ,לויטה תא ןנכתל ,ץפחה תוזוחמ לע עדימ לבקל רשפא רתאב
.הסיט יסיטרכו הניל תומוקמ
.יא איה Island הלימה ,Iceland אוה תילגנאב ץראה םשש ורכזםיסלטאבו םיידפולקיצנא םירתאב דנלסיא לע עדימ תשפחמ .3
:םייטנרטניא
CNN לש CountryWatch
יפל ןייוממ יתושדח עדימ רקיעבו היפרגואיג עדימ ,דנלסיא לע עדימ
ןיינע ימוחת

CIA ה לש (ןותנשה) לודגה תודבועה רפס
יאבצהו ילכלכה ,יטילופה עדימהו תויפרגואיגה תודבועה לכ זוכיר
.םלועה תוצרא לע


:םיידנלסיא םיפוג לשו דנלסיא לש םיימשר םירתאל תטוונמ .4

ידנלסיאה היגרנאה להנימ

תידנלסיאה הלשממה לש רתאה

ידנלסיאה טנמלרפה לש רתאה

ימי רקחמל ןוכמה
דנלסיאב גידה ףנע לע עדימ ליכמ

דנלסיאב םישיבכה להנימ
ריואה גזמו םישיבכה בצמ לע ינכדע עדימ

Go Iceland
דועו תונומת ,תומוקמ ,םירתא :דנלסיא לע יתוריית עדימ

Iceland General Information
דנלסיא לע תופמ ףסואו תונומת ףסוא ,עדימ רגאמ
םינייפאמה דומיללו ץראהו יאה תרכהל יתוא שמשמ יתפסאש עדימה
:לבחה לש םיירקיעה
:"דמלנ אלש ץרא לבח" תארוה םע םיתימע םידדומתמ דציכ תשפחמ .5
דמלנ אלש ץרא לבח תארוהל רטוח השמ לש הדובע יפד

אלש ץרא לבח לע תולאלש תואמגוד - א"סשת תנוכתמו תורגב תוניחב
םירומ ורביחש (דועו הדנק ,הניטנגרא) דמלנ


:םיאבה םימוחתב יטנוולר עדימ הפיסומ .6

םילקא -,שעג ירה ,םימח תונייעמו םירזיג ,תוחולה תקינוטקט) היגולואיג -
(םינוחרק


דנלסיאב היגרנא תקפסאו היגרנא תורוקמ -דנלסיא תלכלכ -

ילש םידימלתה ןמ תשקבמו דנלסיא לע תוילבח תולאש רבחל הסנמ .7
:אשונב ורזעיש
הכרבב ולבקתי תופסותו תועצה ,תורעה תורעה