לארשי ץרא לש היפרגואיג בחרמ

םירומ ידי לע וחלשנו ונכוהש הדימל ירמוח

28.5.2003 ךיראתמ ,הדוהי ירהל רויסה םוכיס
לש תומלתשהה ירויס תרגסמב ,יקסנומז הנדע 'בגה תכרדהב רויסה
ל"קקה םע היפרגואיגל םירומ
bshaked@hotmail.co.il ,דקש ךורב חלשו ןיכה םוכיסה תא
שיבכ רובעי ןכיה ?םילשוריל 1 .סמ שיבכ תבחרהב ךרוצ שי םאה
,םילשוריל לזרבה תליסמ גורדש לע ץחול ימ ?םילשורי לש תעבטה
תוקד שמחב רצקתי העיסנה ןמזש תורמל ,רלוד ינוילימ לש ריחמב
חטשה עיגי ןכיה דע ?לארשי תבכר תא תעבות טאיפ תרבח המל ?דבלב
?ךכמ עגפי ימו ,הבחרהה תוינכת רושיא תובקעב ,םילשורי לש יונבה
200 הנומה ירפכ זכרממ הסדה רוצ תכפוה דציכ ?הקדצה ךכל שי םאה
?ךכמ חיורמ ימו ,רויד תודיחי 1000 הנומהירברפ בושיל ,תוחפשמ
אוה תאז תורמלו ,יצוביקה ויפוא לע אבוצ ץוביק רמוש דציכ
ןכיה ?"לוענ ןגו םותח ןיעמ" אבוצ ץוביקב שי ןכיה ?יחוויר
םיזווא ,םיידגו םיזיע תורשע ,םידלי השימח םע החפשמ תררוגתמ
?תוניבג רוצייו ,ןאצ תיערמ תסנרפתמו ,הרימש ידיקפתב םישמשמה
,ל"קק רויס תרגסמב םירומ רויסב תובושת ונלביק ,דועו הלא לכ לע
םיקורי םיפוג יגיצנ ולעה תומלידה תא .יקסנומז הנדע תיחנהב
.תונושה חותיפה תוינכתב בטיה םייוצמהו ,םילשורי ירהב םילעופה
השקה תורחתהמ תועבונה תויעבה תא וניניע ומב וניאר ףלאמה רויסב
.םילשוריל ברעממ תורעיה רוזאב עקרק ישומיש לע
ץמאמ תושעל םירומ רתויל ץילמהל לוכי ינא ,האבה הנשה תארקל
.וללה םיבושחה םירויסב ףתתשהלו
דקש ךורב

ןאש תיב קמעבו ןדריה תעקבב רויס םוכיס
30.4.2003 ב םייקתהש ,ל"קקה תכרדהב
בגנ הרורד החלש

ןלוגב םימה ירגאמ לע םינותנ תלבט
(רטוח השמ חלש)
31 'מע ,לארשי סלטאב ןלוגב םימה ירגאמ לש הפמ ואר
(ינורהא ילרל הדות)

לארשי ץראב תיתביבס המליד - חותיפ לומ רומיש
גרבנזור הנליא החלש

ריצקת - לארשיב הביבסה תוכיאו היגולוקא
ןדריה קמע ,תורנכ תעקב ס"יב ,רנרב ליג חלש


םיילוש ירוזיא חותיפל יעצמאכ לילגב השדח תובשיתה
ץישפיל לאירבג לש רמאמה חותינ
רובת-םיקמע רפס תיבמ ןמגרא הצרת החלשו הניכה

ץישפיל לאירבג / לילגב השדח תובשיתה
תויורשפא לע לילגב השדחה תובשיתהה תעפשהב ןדה רמאמל הדובע
חותיפה
רטוח השמ חלש

לאירבג תאמ ,םיילוש רוזיא חותיפל יעצמאכ לילגב השדח תובשיתה
ץישפיל
2003 ,ירזוע הקבר החלשו הניכה ,רמאמה םוכיס


ןנוג םרימע תאמ ,לארשי ירעב תונוכש לש תונגרבתה
רמאמה ריצקת
2003 ,גרבנירג יפיצ החלש ,ןבואר הנליא הניכה

ןנוג םרימע תאמ ,לארשיב תונוכש תונגרבתה
2003 גרבנירג יפיצ החלשו הניכה ,רמאמה ריצקת


לארשיב תונוכש תונגרבתה
.ינוריע םינפה הריגהה ךילהתך ךופה ךילהת אוה תונגרבתהה ךילהת
םיפסונ םיאשונבו םיכילהתה ינש לש האוושהב תקסוע הדובעה
רטוח השמ חלשו ןיכה

ןנוג םרימע תאמ לארשיב תונוכש תונגרבתה לע רמאמה ריצקת
רביירש תינגד החלשו הניכה

עקרק ישומיש
לוגרתל תולאשו ץראה לש םינושה םירוזיאב עקרק ישומיש לע ריצקת
2003 ץיק ,דיווס ילא חלש

םוכיס - לארשיב תואלקחה
גרבנזור הנליא החלש

םוכיס - לארשי לש ישארה םימה רגאמ - תרנכה
ןדריה קמע ,תורנכ תעקב ס"יב ,רנרב ליג חלש

לארשיב םימ יפוגו םימ
לוגרתל תולאשו ריצקת
2003 ץיק ,דיווס ילא חלש2003 ראוני ,לארשי לעמ היבמולוק ללחה תרובעמ לש הסיטה
לש הארמה תא ראתמה ,םיטואנורטסאה לש לוקב רבסהב הוולמ ,ןוטריס
ללחהמ לארשיו יניס יאה יצח
(ותוא תולעהל ןמז חקיש ןובשחב וחק ,456K ,דבכ ןוטרסה)
ןאכ שקה ןוטרסב היפצל

םילשוריו רוא
הינשה הנועל רחש איג לש הנושארה תגצמה

2003 ביבא ,הדוהי רבדמב החירפ לע רחש איג לש תגצמ

תליא ירה לע רחש איג לש תגצמ

ןלוגה תמרב ףרוח תונומת םע הפי תגצמ

םיעבצה דעצמ
,למרכב החירפה לע רחש איג לש תגצמ
2003 ץרמ

רוזיאב םיינפוא לויט ביבא לש הנושאר תגצמ
2003 ץרמ ,המחור תונורתב
רחש איג לש תוגצמהמ

2003 ראוני ,למרכב ףרוח ימשג לע תגצמ
רחש איג לש תוגצמהמ

2003 ראורבפ ,ףרוח תגצמ
ןוכישהו יוניבה דרשממ ,םאזח ימולש ןיכהו םליצ

26.2.2003 ,םילשוריב ןבל לויט
רחש איג לש ףרוח תגצמ דוע

:איג לש ףרוחה תוגצממ תחא דוע
2003 ראורבפב 24-25 ,ןויצ תרשבמב גלש

םילשוריב גלש
06:00 העשב 26.2.2003 ב ומלוצש תונומת

ךומריב ףרוח תמירז
2003 ראורבפב 22 -מ תגצמו תונומת

איג לש םילפמה תגצמ
ץראה ןופצב םושג עובש ףוסמ תונומת
15.2.2003

איג לש תגצמ דוע
"םימה לש םבוש"
םושג עובש ירחא םושג עובש לש םושג עובש ףוס
2003 ראורבפב 2

איג לש תונופטשה תגצמ
חלמה םיו בגנה ןופצב תונופטש לש תונומת
21.12.2002

הקיתעה וכע
ימלוע רומישל רתאכ הנורחאל הזרכוה הקיתעה וכע
ןחובו וכע לש הירתא דומילב קסועה בשקותמ רועיש חלש רצנימ רירפצ
.רויסהו דומילה רמוח לע
ללוכ ,יברעמה לילגה לע דומילל ףתושמ אשונ תרגסמב ונכוה םירמוחה
.וכעב םייניבה תביטח לכ לש רויס
הקיתעה וכע לש הירתא תרכהב תקסועה הדובע
רויסהו דומילה רמוח לע ןחוב

תושדח בושיי תורוצ
ןמוינ דיודו םואבלפא האיבל תאמ "רברפל רפכ ןיב" רמאמה לש ריצקת
בילטוג םירמ החלשו הרצקית

2001 לירפאב 30 ב קבאה תפוסמ תונומת

2001 יאמב 1 ,הדוהי רבדמב תונופטשהמ תונומת

2001 יאמב 1 ,הדוהי רבדמב תונופטשהמ תונומת
תוגורע לחנ לע רשגה תוטטומתה

יללכ עדימ

180 בגנ עדימ ירגאמ

יאקירמאה סרגנוקה תיירפסמ לארשי לע עדימ

2006 לש ןיסולכואה דקפמ
תנשב לארשיב םייקתיש אבה ןיסולכואה דקפמ לע האצרה לש תגצמ
.2006
ירומ ןודעומ תרגסמב ,םולב היבילוא 'בגה י"ע הנתינ האצרהה
23.12.2001 ב ,רלוטס לכימ תזכרמ ,םילשוריב היפרגואיגה

היסולכוא תוצובק לש םייח תמר
,תיבה קשמ תואצוה רקסמ םירחבנ םיאצממ האיבמה תגצמ
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תכירעב
לקניפ לאוי גיצמ
גינפ הילד לש התובידאב ונילא רבעוה


לארשי ץרא לש תיבושיי היפרגואיג
,לארשי לש תיבושייה היפרגואיגב םיקרפ רפסמ לש םוכיס
ירא ןב ינר חלשו ןיכה
םינוש םירוזאב לארשי ץראב תיבושיי היפרגואיג
לארשיב חותיפה תורייע
תויזכרמ תודוקנב םוכיס - לארשיב תוירפכ בושיי תורוצ
תירפכ בושיי תרוצכ יברעה רפכה


היגרנא תורוקמ
לארשיב היגרנאה תורוקמ
ירא ןב ינר חלשו םכיס


לארשי ץרא םילקא
אשונב םיקסועה םירתא ףסואל הינפה

לארשי ץרא םילקא לע םוכיס
רביירש תינגד הניכה
א"סשת תורגבה תניחב תארל

לארשי ץרא םילקא
ירא ןב ינר חלשו םכיס

לארשיב הביבסה תוכיא
הביבסה תוכיא לע םדאה תוליעפ תעפשה
ירא ןב ינר חלשו םכיס

םייחו םימ
."למע" תיבמ םהב רושקש המ לכו םימ לע םידומיל תינכת
לארשי לש םימה תוינידמלו םימב םישומישל תוסחיתה תללוכ תינכתה


יופימו תופמ

2002 ץיקב ומלוצ ,5 קפוא ןייולמ רוזיאהו לארשי לש ןיוול ימוליצ
תידועסה ברעמו םירצממ םיקלחו יניס ,לארשי
ןונבלו ןדרי לארשי
היסאו ןוכיתה חרזמה
הלילב ןוכיתה חרזמה
חלמה םיו םילשורי


ןוכיתה חרזמהו לארשי לש תופמלארשי יופימל זכרמה לש רתאה

םירוזיא יפל לארשי לש תופמ סקדניא

.לארשי לש תופמה רתא
.תובותכ יתש ןיבש רצקה לולסמה תאיצמ ,לארשיב תובותכ רותיא רשפאמ רתאה
.רופישו תוחיפ ךילהתב אצמנ רתאה

.הלאוו לש תופמה רתא
לארשיב תובותכ תאיצמ רשפאמ


ירוזיא ןונכת

35 א"מת
2020 תנש דע לארשי לש תיצראה ראתמה תינכת לע םירמאמ ףסוא


םינוגריאו תודסומ (4
תסנכה לש רתאה

לארשיל תמייקה ןרקה לש רתאה

לארשיב םימגאו םימי רקחל ןוכמה

םיימואלה םינגהו עבטה תרימשל תושרה

ןושיקה לחנ תושר

הפיח למנ לש רתאה

לארשי תבכר לש רתאה


תומוקמו םירוזיא
ןלוגה תמר לש בושקתה תשר - ןלוג גראמ

הפיח

יברעמה לילגב תוריית

אחישרת-תולעמל תירוזיא תרושקת תשר

ץראה ןופצל ללוכה עדימה רתא - טנלילג

למרכה ףוח תירוזיאה הצעומה

ביבא לת

םילשורי

בגנה לא
."בגנה לא" רוטילקתה תאו דומילה רפס תא הוולמה ח"טמ לש רתא
,םיקחשמ ,םיאשונ יפל םינוש םירתאל םירושיק ,תומישמ רתאב שי
.דועו רקס ,תונומת ,םיצבשת

בגנה תמר תירוזא תרושקת תשר

הנוכית הברע תירוזא הצעומ

תליאףועמ תכרעמל הרזח