רועיש יכרעמ

עדיפגרואיג ןודיח
הקירפא לש היפרגואיגה לע ןודיח
לע חוקיפה םע ףותישב תילארשיה תיפרגואיגה הדוגאה ידי לע ןגרואמ
.ךוניחה דרשמב היפרגואיגה תארוה
םלועה תופילאב תופתתשהל תילארשיה תחלשמה הרחבנ ןודיחב
.הקירפא םורד ,ןברדב םייקתתש היפרגואיגב
2002 ילויב 7 ב םייקתה ןודיחה
ןודיחל הנמזה

הקירפא תשבי לש היפרגואיגה אשונב יבמופה ןודיחל תולאש
ןיכה) הקירפאמ תוארמו תונומת לש הדרוהל תגצמ - הקירפאמ תוארמ
(רטוח השמ


"דמלנ אלש ץרא לבח" תארוהל םיכרעמו הדובע יפד ,םיליגרת
ןירצקב "ןלוג יפונ" רפסה תיבמ ,רטוח השמ לש ויתורבחממו ונחלושמ
2001 רבמבונ
תוטלפה תקינוטקט
?םילקאה ימרוג רבסהל םילקאה ינייפאמ רואית ןיב המ
תימלוע םילקא תופמ יפ לע םילקא ירוזיא חותינ
סלטאב תואצמתה
תולובג


ןיסנאה תדיחי לש יופימ
תישארב המיקתהש םישדחה םירומה תנדסל ,גינפ הילד ידי לע ןכוה
ראוני

עדימ ףד תנכהל תויחנה - ןוזואב רוחה
רוחה לע עדימ רדגאמל - עדימ טירפ תנכהל תויחנה חלש רטוח השמ
ןוזואב

סלגנא סול לע הדובע יפד
רטוח השמ חלש


דנלסיא
הביתכו הנכה יבלשב הז ףד
"דמלנ אלש ץרא לבח תארוה"ב יתבשחמ ליגרת
ןויס הנח תאמ


תוחולה תקינוטקט
תדמלמה ,גרבנזור הנליא לש הנחלושמ ימצע דומילל םירועיש תרדיס
ןורשה דוהב "םירדה" רפסה תיבב
hadarim1@inter.net.il
םלועה לש תיגולואיגה הירוטסיהה
"תושביה תדידנ" לש הירואיתל תויודע ,ץראה ינפ תווהתה רואית
"תושביה תדידנ" לש הירואיתה
"תוחולה תקינוטקט" לש הירואיתה
ואליפ ,ינאיקוא זכרמ סכר ,החיתמ ירוזיא ,תוחולה תוקחרתה
תומח תודוקנ ,םזיטנגמ
םירה יסכר ,םייא תותשק ,תוחולה תוברקתה
ךילהתה רוזחיש ,םוכיסו םושיי
תוחולה תקינוטקט עקר לע תירבה תוצרא לש היגולואיגה
ףועמ תכרעמל הרזח