יופימו תופמ (3


תופמ לש םיפסוא
(תירבע) בגנה לש תופמ ףסוא

ןיטסואב ססקט תטיסרבינוא לש תופמה תירפס


ב"א רדס יפל רדוסמ ,םלועה תונידמ לש תופמ רגאמ

תואצמנה תופמהמ ךתשקבכ תופמ "רצייל" ןתינ ובש תופמ רגאמ
םלועה לכ לש ,ובבחור יווקו ךרוא יווק
תוצראב תוצראב בחורו ךרוא יווק

תוצרא יפ לע ,םלועב םינוש תומוקמב בחורו ךרוא יווק

ץראה רודכ ינפ לע תומוקמ ןיב קחרמ בושיחל רישכמ ?קחרמה המ


ןמז ירוזאו ןמז
ךלש בשחמה לש תועשה תא ןווכל ךל רשפאמ - ימוטאה ןועשה
ימוטאה ןמזל

ץינירגל תיסחי ,ןמזה תאו ןמזה רוזא תא אוצמל תרשפאמה אלבט
םלועב תוצראה לכב


םלועב םינוש תומוקמב ןמזה


םלועב ןמז ירוזא

,העשה תא ,ךלש בשחמה ןועש יפ לע ,ןמזה תא הארמ GeoClock
רודכ לש םיכושחהו םיראומה םיקלחה תאו חריהו שמשה בצמ
תונכות שי רתאב .תוקד רפסמ ידימ תנכדעתמ וזה הפמה .ץראה
.דירוהל ןתינש

תומוקמב חריה תעיקשו תחירז ,לפשו תואג ,העיקש ,שמשה תחירז
םלועב םינוש


היגולורטסאו ןמז ירוזא תרש

תרושקת תועצמאב םידבועה לכל דיחא ןועש לש ןורתפ - טנרטניא ןמז
םלועה לכב ןמז ותוא הארמה דיחא ןועש ןאכ םיעיצמ - םיבשחמ

.לארשי לש תופמה רתא
.תובותכ יתש ןיבש רצקה לולסמה תאיצמ ,לארשיב תובותכ רותיא רשפאמ רתאה
.רופישו תוחיפ ךילהתב אצמנ רתאה

.הלאוו לש תופמה רתא
לארשיב תובותכ תאיצמ רשפאמ