תויפרגואיג עדימ תוכרעמ בחרמ

יתביבס ךוניחב GIS
ךוניחב תויפרגואג עדימ תוכרעמב שומישל הכרדהו םידומיל תינכת
רקוב הדש תשרדמב םידומיל תוינכת חותיפל הדיחיה תכירעב ,יתביבס

לארשי יופימל זכרמה לש רתאה

אבס רפכ תייריע לש יפרגואיגה עדימה רתא

הדנקב Queens תטיסרבינוא לש GIS ל הדבעמה


ESRI תרבח לש רתאה
לע רבסה שי רתאב .יפרגואיג עדימ דוביעל הנכות תרציימ ESRI תרבח
.םירצומ רפסמ דירוהל תורשפא תנתינו ךוניחב GIS ,הרבחה ירצומ

(הדנק ESRI תיבמ) רועיש יכרעמ
GIS ו יופימ ,תפימ לע דומילל

םלועב םירתא רפסמ לש תוימדה
.GIS ב תקסועה תירחסמ הרבח לש תומגדה
,רימשק ,(תופוקת יתש) לרא תמי לש תוימדה םהלש תואמגודה החרלגב
.דועו םירכסהו הצגניה ,םיאנריפה ,םלוהקוטש
ףועמ תכרעמל הרזח