עדימה תורוקמ בחרמ .ב
http://geography.boker.org.il/resources.htm

:םיירקיעה םיפיעסה
world - םלועב וישכע הרוק המ (1
תומלצמ (a
ריוא גזמ (b
שעג ירה תויוצרפתהו המדא תודיער לע (c
atlas - םיסלטא (2
maps - יופימו תופמ (3
תופמ לש םיפסוא (a
בחור יווקו ךרוא יווק (b
ןמז ירוזאו ןמז (c
satel - ןייוול ימוליצ (4
entz - תוידפולקיצנא (5
games - היפרגואיג תארוהל בשחמ יקחשמ (6
others - :םינוש םיאשונב עדימ (7
הימונורטסא (a
םימ (b
רבדמ (c