1999 רבמבונ - םיטירואטמה רטמ

.םירואטמה ןנע לעו םירואטמ לע םירייואמו םיטרופמ םירבסה םע רתא
תומוקמב תוארל היה רשפאש םיטירואטמה רטמ יבגל תיזחת תוארל רשפאמ רתאה

םיטירואטמה רטמ לעו םירואטמה לע טרופמ רבסה

חולשל םישלוגל רשפאמ ןכו םיטירואטמה ןנע לע טרופמ רבסה ליכמה רתא
.העפותה לש םירואיתו תונומת

םירופיס אוצמל ןתינ רתאב .םיטירואטמה ןנע לע םירומל רועיש יכרעמ
.םיטירואטמה ןנע לע םיארוק לש תויוחוףועמ תכרעמל הרזח