ןוכיתה חרזמה לש היפרגואיג


םירומ ידי לע ונכוהש הדימל ירמוח

ןוכיתה חרזמה לש היפרגואיגל אובמ
2003 ,ןויצל ןושאר ,עבג לאוי רפס תיב ,ןמטרוו ץמוש חלשו ןיכה


ןוכיתה חרזמה תיסולכוא
,ןדריה קמע ,תורנכ תעקב רפס תיבמ ,רנרב ליג חלשו ןיכהש םוכיס
2003

ףסוי תאמ ,םייטילופו םיילכלכ םיטבה ,יברעה םלועב השיאה ןוירפ
'זאברוק
2003 ,גרבנירג יפיצ החלשו הניכה - רמאמה ריצקת

'זאברוק ףסוי תאמ - יברעה םלועב השיאה ןוירפב םייוניש
הננער ,ביבא רפס תיב ,יול ילא ןיכהש ריצקת

ןוכיתה חרזמב יעבטה יובירה
2003 רנרב ליג חלשו ןיכה

םיירקיע םינייפאמ - ןוכיתה חרזמה תיסולכוא
2003 גרבנירג יפיצ החלשו המכיס

ןלא ינוט - םימ תשרפ וק לע ןוכיתה חרזמה
הננער ביבא רפס תיב ,יול ילא חלשו ןיכה ,רמאמה םוכיס

םימ תשרפ וק לע ןוכיתה חרזמה
רמאמה תובקעב הדובע
2003 ,רטוח השמ חלשו ןיכה

םימילא םיתומיע םיענמנ דציכ - םימ תשרפ וק לע ןוכיתה חרזמה
(ןלא ינוט) םימב רוסחמה תייעב ףא לע רוזיאב
2003 ,םורב הרש החלשו הניכה ,רמאמה ריצקת

ישילשה םלועב רויע
2003 גרבנזור הנליא החלשו הניכה

21 -ה האמב ןוכיתה חרזמה
שדח רגתא - הביבסה תוכיא
2003 דיווס ילא חלשו ןיכה

ןוכיתה חרזמב שועיתו רויע
2003 ,רנרב ליג חלשו ןיכה

הרובחתו הלכלכ - 21 -ה האמה תארקל ןוכיתה חרזמה
2003 רפוס הנורש החלשו הניכה

ןוכיתה חרזמב היסולכואה - 21 -ה האמה תארקל ןוכיתה חרזמה
2003 רפוס הנורש החלשו הניכה

היכרוט לש תיסיפה היפרגואיגה
,ןדריה קמע ,תורנכ תעקב רפס תיבמ ,רנרב ליג חלשו ןיכהש םוכיס
2003


םיירצמבו ןדריב תואלקחה
2003 ,ןויצל ןושאר עבג לאוי רפס תיב ,ןמטרוו ץמוש חלשו ןיכה

הרובחתה לע ותעפשהו יסיפה הנבמה - ןדרי
2003 ,ירזוע הקבר החלשו הניכה

2003 ,קאריע
קאריעב םיקסועה םירתאל תוינפה לש ףסוא
וזכרמב קאריעש ילאבולגה רבשמה תיגוסל תורושקה תויגוסבו
hannah@boker.org.il ,ןויס הנח לא חולשל רשפא םיפסונ םירמוח

רוזא -21 ה האמה ףס לע ,ןוכיתה חרזמה לש היפרגואיגב לארשי
יוניש יכילהתב
'י התיכב הארוהל הבוח אשונ

ןונרא ר"ד ,"ןוכיתה חרזמה רוזא לש היפרגואיג" סרוקל הוולמ רתא
םינרוא תללכמ ,יניזדמ
ןכו תופמו םיפרג ,םינותנ ,םירמאמ :ןכדועמ רמוח ליכמ רתאה
.םינכדועמו םיפסונ םירמוח םיליכמה םירתאל תוינפה

"?םידועסל הקוקז ב"הרא םאה"
2002 טסוגואב 5 מ ,םייט ןיזגמה ךותמ רמאמ לש ריצקת
בילטוג םירמ החלשו הדביע

הנד םיסינ תאמ האצרה םוכיס ,םיוואלעה -םאלסאב תורפוכ תותד
.31/5/99 יבצ ןב די תרגסמב הנתינש האצרה יפ לע דבוע
.רטוח השמ : דביע .רואמ הנפד : המשר

19-20 -ה תואמב ןוכיתה חרזמב רויע יכילהת
םוכיס
בילטוג םירמ החלשו הניכה

הצמחוהש הכפהמ - ןוכיתה חרזמב הישעתה
רבלג דג תאמ רמאמ לש ריצקת
בילטוג םירמ החלשו הרצקית

ןוכיתה חרזמב הישעתה
ב"סשת תנשל הדימלה דוקימ יפל םייטנולרה םירמוחה םוכיס
ןמלדנג יתסא החלשו הניכה

ןוכיתה חרזמה YAHOO

ןוכיתה םיה YAHOO

העש יצחכ לכ ןכדעתמ ,ןוכיתה חרזמה לש ןיוול םוליצ

תורשפא םע ,(םוי לכ ןכדעתמ) ןוכיתה חרזמה לש ןיוול םוליצ
םלועב םירחא תומוקממ םג ןיוול תונומת שקבל

ןוכיתה חרזמה לש תופמ

ןוכיתה חרזמה לשו לארשי לש תופמ


ןוכיתה חרזמה לש תוקיתע תופמ

ןוכיתה חרזמה םוחתב םירחבומ םירתאל ירבע טוונ - "ששג"
.רתאב ץבוקה תא דירוהל ןתינ .םלסיאהו

חרזמ תונידמ רפסמ לע הדימל ירמח רגאמ - ןוכיתה - חרזמה
םיטביה לעו (הירוס ,תיווכ ,ןונבל ,ןדרי ,םירצמ) תוינוכית
(טפנ) םיינוכית חרזמ םייפרגואיג

.ןוכיתה חרזמה אשונב תבשקותמ םידומיל תינכת - "תשרב םינכש"
לש טקיורפ איהו היצלומיס קחשמכ היונב םידומילה תינכת
."ביבא"ו "תינונס"

עדימ ירגאמל םירושיק לש רגאמ - "םיינוכית חרזמ םירושיק"
גוחהמ יגירא ןרע לש רתאב ,ןוכיתה חרזמה לש םיאשונב םירתאו
.הפיח תטיסרבינואב ןוכיתה חרזמה לש הירוטסהלףועמ תכרעמל הרזח