הארוהו הדימל יבאשמ

תורוקמו תוירפס

תויצרופורפ
תיסולכוא לע םינותנ םיינעמ רואב הגיצמה (power-point) תגצמ
.םלועה
החלשש (םירבח המכ דועלו) גינפ הילדל הדות

ח"טמ לש רתאה

ח"טמ לש תילאוטריוה הירפסה
הנשמ יאשונו םיאשונ יפל םיניוממ םירמאמ לש לודג ףסוא
ירתאלו םיקורי םירתאל ,תושדח ירתאל תוינפה םג תללוכ הירפסה
.םינוש םימוחתב םיגשומ תרדגהל םינוקיסקל ןכו תופמ

לארשי
לארשי לש היפרגואיגה לע שדחה דומילה רפסמ אמגודל םיפד

תינונס
.םלועבו ץראב םייכוניח םירתאל תינונס ךירדמ
תוילאוטריו תוכורעתלו לאמש דצב תעדה ימוחתל תוינפהל בל ומיש
תינונסב ונכוהש םינוש םיאשונב

םיבולש םילכ
תשרב תויוליעפ ןוגריאל םילכ ףסואו םירומ תליהק
,תשרב םינחבמ תריציל םילכ ףסוא םירומה תושרל הדימעמ תינונס
.הארוהל שמשמה ישיא םיצבק ףסואו אשונ יפד תריציל
םישמתשמה םירומה תושרל גמועה תויוליעפ רגאמל תופרטצמ תויוליעפה
.הליהקב

טנ-למע
,םיירפס תיב םירתאל תוינפה הב שיש תבשקותמ תידומיל הביבס
.דועו ןכות ירתאל ,תונווקמ תויוליעפ

בגנ עדימ ירגאמ
תשרדמ לש רתאב ,בגנל םירושקה םינוש םיאשונב עדימ ירגאמ לש ףסוא
.רקוב הדש
תונומת רגאמו תופמ ףסוא םג ללוכ


equinox - ןויוושה םוי
תועצמאב ,היפרגואיגה תארוהל טנרטניאב שומישה תא המיגדמה תגצמ
םויב האצרה הוולמ .ןויוושה םוי אשונב םינוש תורוקמ לש הגצה
.2000 ץרמב 22 - ב ,לרב תיבב היפרגואיגל םירומל ןויע

היפרגואיגה תארוה
ןונרא ידי לע ףסאנ ,היפרגואיגה תארוהב םירושקה םירמאמ ףסוא
.םינרוא תללכמב היפרגואיגל גוחהמ יניזדמ
.אמסיס תבייחמ רתאל הסינכ
לא תונפל אנ אמסיס תלבקל
hannah@boker.org.il


םיבאשמ לש ףיקמ רגאמ - טנרטניאה תועצמאב היפרגואיגה תארוה
יניזדמ ןונרא ר"ד ןיכהש ,םיאשונ יפ לע ןיוממ הדימל ירמוחו
םינרוא רנימסב ךוניחל ס"היבמתא .תונכומ תודובע םהב אוצמל ןתינש םירתאל םירושיקו תוינפה ןלהל
.תונוש תורגסמב ןתוא ובתכש םידימלת הלאה םירתאל םיריבעמ תודובעה
ןמ רכינ קלח .םולשת תרומת רכמנ ןקלחו תישפוח הדרוהל ןתינ ןקלח
םגש היה יוארה ןמ .שומיש םהב םישועו וללה םירתאה תא ריכמ םידימלתה
ונייעת ,םירתאה תא וריכת םתא םא .הז באשמל םכתעד ונתת ,םירומה ,םתא
.וללה םירגאמה תא םיריכמ םתאש םכלש םידימלתה תעידיל ואיבתו תודובעב

http://www.schoolsucks.com
http://www.junglepage.com/asp/index.asp
http://www.learner.org
http://www.ipnetwork.com
http://www.ubank.co.il
http://www.school4u.com/
http://www.schoolsucks.com/israel
http://www.spl.co.il/~davidi/index.html
http://schoolstinks.cjb.net
םדימעהל םיניינועמו אוהש גוס לכמ הדימל יבאשמ םהל שיש םירומ
חולשל םינמזומ היפרגואיגל םירומה תשר תועצמאב םיתימע תושרל
ןויס הנחל םתואףועמ תכרעמל הרזח