דף לנסיון
כגדחלגדחלגדשיחגדמבצסזבצמסנבמ
בסצבמסזחבזסחמבנזסמחב
ינכבעכעכעכרסכ
המסגרת הכללית של תכנית הוראת הגיאוגרפיה בכיתות ה'-ט', לצורך הערכות לקראת שנה"ל תשס"ג. רשימת ספרי הלימוד המאושרים לכתות השונות נכללת בחלקו השני של החוזר.
לימודי הגאוגרפיה