טנרטניאב היפרגואיגל םירומ תשר

זכרמ לש תווצה לע תלעפומו המקוה היפרגואיגל םירומה תשר
היפרגואיגל םירומל עייסל התרטמ .רקוב הדש תשרדמב בושקתה
םינושה םייטנרטניאה םילכה תאו טנרטניאה תשר תא ריכהל
שומישה תא בלשל םירומל רוזעלו היפרגואיגה תארוהל ילככ
.םהיתותיכב היפרגואיגה תארוהב טנרטניאב

:היפרגואיגל םירומה תשר לש םיירקיעה םינייפאמה
תומישרו ינורטקלא ראוד ללוכ) תירבעב לעפות םירומה תשר .א
(הצופת
םירומש ךכל םיפאוש ונא .תיביטקארטניא תשר הייהת וז .ב
תופתתשה ידי לע וז תשרל םיליעפ םיפתוש ויהי היפרגואיגל
,םייטנוולר תורוקמו םירתא לע עדימ תרבעה ,ןוידה תצובקב
חוויד ,וחתיפש רועיש יכרעמו הדימל ירמוח לש תשרב הבצה
.היפרגואיגל םירומה תליהקל ןיינע ילעב םיאשונ לע
תועצמאב טנרטניאב הליעפ היישע שיגדהל םינווכתמ ינא .ג
,תשרב םילעפומה םיטקיורפל הינפה ןה .םיטקיורפ לש בר ןווגמ
םינוש תומוקמב םירומ לש המזויב םילעפומה םיטקיורפ ןה
רשפא היהי םהבו ונידי לע םימוזי םיטקיורפ תועצמאב ןהו
םימייקה םייטנוולר םיאשונב עדימ ירגאמב שומיש תושעלו ריכהל
.טנרטניאה תשרב

:םיבחרמ השיש תללוכ היפרגואיגל םירומה תשר

םיטקיורפ ;טנרטניאב שומישל הכרדה :םירומל הכימתה בחרמ 1.
תויחנה ;היפרגואיגה תארוה לע חוקיפהמ עדימ ;טנרטניאב
הרומל הרוממ ;ןויע ימיו תויומלתשה ,םיסנכ ;תורגב תוניחבל
שומישל םירומ ידי לע ונילא ורבעויש םירמוחו רועיש יכרעמ)
.(םירחא םירמ ידי לע
ימוליצ ,יופמו תופמ ,םיסלטאל הינפה :עדימ תורוקמ בחרמ 2
תודיער ,ריוא גזמ) םינכדעתמ עדימ ירגאמ ,בשחמ יקחשמ ,ןיול
.םלועבו ץראב ('דכו המדא
שומישל הכרדהו היחנה (GIS) תויפרגואיג עדימ תוכרעמ 3
הז בחרמ .יפרגואיג עדימ לש יתבכש חותינו הארוהל GIS ב
תשרדמב בושקתה זכרמב GIS -ה תצובק תווצ ידי לע רקיעב לעפוי
ליעפמ ףאו GIS ב םידומיל תוינכת חתפמ הז תווצ .רקוב הדש
.השרדמב יתביבס ךוניחל ןוכיתה רפסה תיבב ןתוא
טנרטניאב עדימ תורוקמל הינפה :לארשי ץרא לש היפרגואיג 4
.םיאשונ יפלו םירוזא יפל ,לארשי ץרא לש היפרגואיגה לע
םירוזאו תושבי יפל יטנוולר עדימל הינפה :תילבח היפרגואיג 5
.םלועב םירחבנ םייפרגואיג
טנרטניאב םירתאו עדימ תורוקמל הינפה :תיאשונ היפרגואיג 6
.היפרגואיגב םידומילה תינכתמ םירחבנ םיאשונ יפ לע

הליהק תריציל ףונמ הווהת םירומה תשר יכ םינינועמ ונא
ונווכי הליהקה ירבח .לארשיב היפרגואיגל םירומ לש תילאוטריו
םעפ ידימ .םהלש םיכרצל םאתהב םירומה תשר לש תוחתפתהה תא
םיילאוטריו םישגפמ םג ךשמהבו) םינפ לא םינפ ,םישגפמ ומייקתי
םינויד ומייקתי םהבש (םינוש םייטנרטניא םילכ תועצמאב
עדימה תויגולונכט בולישב תורושקה תונוש תויגוס לש רורבל
בוליש ,םימואלניב הדימל :לשמל ומכ היפרגואיגה תארוהב
,עדימ תויגולונכט בוליש ,היפרגואיגה תארוהב בשחמ יקחשמ
.היפרגואיגב תורגבה תוניחבב בושקת

:היפרגואיגל םירומה תשר תווצ

תיעוצקמ הכירע - ןויס הנח
תנווקמ הכירעו בוציע - ודוסב וטב
בושקתה זכרמ להנמ - דיול דיוד