םינוש םיאשונב עדימ (7

םדאה תביבס
טבשב וט רדס תדגה

טבשב וט תארקל תונויערו תורוקמ

ללחו הימונורטסא (a
1999 רבמבונ - םיטירואטמה רטמ

שמשה תכרעמב הידמיטלומב רויס - תוטנלפ עשת

א"סאנ לש רתאה

םיבכוכ קבא

אסאנ לש תושיואמה ללחה תוניפס
.םינמז תוחולו תומישמה ,דויצה ,תווצה לע עדימ ללוכ

םימ (b
תווצ ידי לע ןכוה ,"לארשיב םימ" אשונב ימוחתניב סרוק
תינכת חותיפ תרגסמב ץראב םירומ תרשכהל תוללכמ רפסמב םירומ
"היגולונכטו עדמ"ב םידומיל

רבדמ (c
בגנה לע עדימ ירגאמ

ירבדמ טוונ
םירתאל רושיקו תוינפה לש םיאשונ יפל תניוממו תטרופמ המישר
תוירבדמב םיקסועה טנרטניאב

רויעו םירע
םלועב םירעה תייסולכוא
יזוכירבו םירעב היסולכואה לדוג יבגל תופמו םינותנ רתאב
םלועב םילודגה היסולכואה

תודובע (d
תא .תונכומ תודובע םהב אוצמל ןתינש םירתאל םירושיקו תוינפה ןלהל
.תונוש תורגסמב ןתוא ובתכש םידימלת הלאה םירתאל םיריבעמ תודובעה
ןמ רכינ קלח .םולשת תרומת רכמנ ןקלחו תישפוח הדרוהל ןתינ ןקלח
םגש היה יוארה ןמ .שומיש םהב םישועו וללה םירתאה תא ריכמ םידימלתה
ונייעת ,םירתאה תא וריכת םתא םא .הז באשמל םכתעד ונתת ,םירומה ,םתא
.וללה םירגאמה תא םיריכמ םתאש םכלש םידימלתה תעידיל ואיבתו תודובעב

http://www.schoolsucks.com
http://www.schoolsucks.co.il

http://www.junglepage.com/asp/index.asp
http://www.ubank.co.il
http://www.school4u.com/
http://schoolstinks.cjb.net
http://www.zchoolnet.com
http://www.avodot4free.com



ףועמ תכרעמל הרזח