היפרגואיגה תארוה לע חוקיפהמ

תונוילעה תוביטחל / 1 ד"סשת היפרגואיגל ר"מפמ רזוח
ינולאש ,בשחמב שומישה ,הכרדהה תווצ ,החיתפ ירבד :הז רזוחב
,תורגבה תניחבב שומישל םירתומה םיסלטא ,ד"סשת ץיק תורגבה תניחב
,תחא דומיל תדיחי ףקיהב רקח תודובע – פוטואיגו פוטוריע
.םירויסו תויומלתשה ,תורגב תוניחב תקידבל םיחמומ רגאמל תופרטצה

םייניבה תוביטחל / 2 ד"סשת היפרגואיגל ר"מפמ רזוח
-ןואגואיג ,בשחמב שומישה ,הכרדהה תווצ ,החיתפ ירבד :הז רזוחב
.םירויסו תויומלתשה ,יגולואיג ןודיח

םיידוסיה רפסה יתבל 3ד"סשת היפרגואיגל ר"מפמ רזוח
השדחה םידומילה תינכת ,הכרדהה תווצ ,החיתפ ירבד :הז רזוחב
'ה תותכב היפרגואיגה ידומיל ,'ד-'ב תותכל תוחרזאו הרבח תדלומב
לכל הפמ ,'ד-'ב תותכב תוחרזאו הרבח תדלומ ידומילל ףצרכ 'ו
תויומלתשה ,דימלת

םידומילה תנשל םיידוסי-לעה רפסה יתבב היפרגואיגב םיכירדמ תמישר
ד"סשת

אשונב רעונל תימואל-ןיב תורחתב ףתתשהל םידימלתלו םירומל הנמזה
םימ


2003 יאמב 11 םוימ ,3 ג"סשת ר"מפמ רזוח
ינש ראות תארקל םידומיל ,תויומלתשהו הרשכה :הז רזוחב
ג"סשת ץיקה תשפוח ךלהמב תויומלתשה ,היפרגואיגב
תורגבה תניחבל םינוכדע ,ד"סשת םידומילה תנשב תויתנש תויומלתשה
תינכת תדעו ,םירשואמ דומיל ירפסל םינוכדע ,ד"סשת ץיק דעומ
הנוילעה הביטחל םידומיל

םוימ ,םייניב תוביטחו םיידוסי רפס יתבל ,4 ג"סשת ר"מפמ רזוח
2003 יאמב 11
תינכת ,ד"סשת םידומילה תנשב הכרדה להונ ,החיתפ ירבד :הז רזוחב
הביבסב היפרגואיגה תארוה ,ט-'ה תותכל היפרגואיגב םידומילה
םיבשקותמ םירמוח ,דומיל ירפס -הדימל ירמוח ,היגולונכט תריתע
.תופמו היזיולט ירדשמ

ג"סשתל תונוילעה תוביטחב היפרגואיגב הכרדהה ךרעמב םייוניש
29.12.2002 מ גינפ הילד לש הבתכמ
:ג"סשת םידומילה תנשל הנוילעה הביטחב היפרגואיגל תוכירדמה
raviv_o@inter.net.il: לא"וד 9832927-04 'לט ביבר הגנ
:לא"וד 6460362 –08 'לט ןהכ הגנ
shacharc@barak-online.net

גינפ הילד ,השדחה תיר"מפמה ןמ ןושאר בתכמ
איה גינפ הילד לש ינורטקלאה ראודה תבותכ
daliafe@int.gov.il

תואלמגל שרופה ר"מפמהמ הדירפ בתכמ

םימ אשונב רעונל תימואל-ןיב תורחת
) שיגהלו תיצראה תורחתב ףתתשהל םינמזומ 19 ליג דע ןוכית ידימלת
ןתינ .םיבחרה ויטביהב םימה אשונב ירקחמ רוביח ( תווצ וא דיחי
.תורגבל רמג תודובעו פוטוקא /פוטואיג/ פוטויב תודובע שיגהל
םימה יבאשמב קוסעיו םידומע 20 -כ לש ףקיהב היהי ירקחמה רוביחה
.םרומישו
תורחתה לע רבסה
תילארשיה תורחתה רתא
תימואלניבה תורחתה רתא


ג"נשת םידומילה תנשב םיעדמב ימואלניב רקס
.םינש 4 ל תחא ךרענ רקסה .םיעדמב ימואלניב רקס ךרעיי 2003 ץרמב
ורחבי לארשי תנידמ תייסולכוא לכמו 'ח תותיכב רקסה ךרעיי הנשה
דומילה יאשונמ קלח .ץראה יבחרב ב"טח 100 תימואלניב הדעווה י"ע
.היפרגואיגב םידומילה תינכת תא םיפפוח
םירומל ב"טחל היפרגואיגל תיצרא הכירדמ ,סוכרמ הואנ לש הבתכמ
הז אשונב

הז אשונב רפסה יתב ילהנמל היפרגואיגל ר"מפמה לש ובתכמ

וא/ו םידומילה תינכתל םאתהב היפרגואיגב םיאשונה לש תטרופמ הלבט
.םירשואמה דומילה ירפסל

םיעדמב ימואלניב רקסה לע עקר רמוח
ב"טחב היפרגואיגל תיצראה הכירדמה -סוכרמ הואנ :הבתכ

וילא תונכהבו ימואלניבה רדסב ןדה םורופל רושיק

ר"מפמל םוקמ תאלממ לע העדוה

ג"סשת ל"הנש - םידומילה תינכתו היפרגואיגה ידומיל
2.5.2002 םוימ היפרגואיג ר"מפמ רזוח
ךרוצל ,'ט-'ה תותיכב היפרגואיגה תארוה תינכת לש תיללכה תרגסמה
תותכל םירשואמה דומילה ירפס תמישר .ג"סשת ל"הנש תארקל תוכרעה
.רזוחה לש ינשה וקלחב תללכנ תונושה


תנשל םייניבה תוביטחבו םיידוסיה רפסה יתבב היפרגואיגל םיכירדמ
ג"נשת םידומילה
:ב"טח ידוסיל תיצרא הכירדמ
םילשורי'ג 28 לאלצב 'חר סוכרמ הואנ
02-5603598 ,היפרגואיגה תארוה לע חוקיפה -ךוניחה דרשמב
סקפ 02-5603596 דרשמב 02-6236727

:יברעה רזגמל ךירדמ
, 30025 שאבט היבעכ 58 ד.ת ח'גאר דיוס ובא
04-9834636 , 052-485314

:י"חנמו םילשורי זוחמ
םילשורי 67/11 יבגנה יאתבש ,הירא ןב תינור
02-6767493, 054-602338

:זכרמ זוחמ
44810 ,םיירפא ירעש נ"ד ,74 ד"ת ,הוקת ירעש ,רטומלרפ הבידנ
03-9362918, 052-227172

:א"ת זוחמ
75437 ןויצל ןושאר 4 ןקרבה ,טסואפ הלא
03-9623294, 052-947556

:הפיח זוחמו ןופצה זוחמ
34995 הפיח 63 רציווש טרבלא ,טרופפר הלמרכ
04-8255513, 058-902516

:הפיח
35151 הפיח 'ג10 דלישטור ,הליה ןובנ

:םורד זוחמ
עבש ראב ,26/4 וכע ,ורק'זוק הבוט
08-6437189, 058-360433

:םורד זוחמ
הנויצ סנ ,20 זמר ,דור תינור

:םילשורי ריעב ג"ג ירומ ןודעומ תזכר
םילשורי ,55 ןי'צלוד ,רלוטס לכימ


2000 לירפא ,יפרגואיג ןולע
הנוילעה הביטחב היפרגואיגל םירומל עדימ יפד
רביירש תינגד ,גינפ הילד ,רגרבניה קחצי :תכרעמה


ףועמ תכרעמל הרזח