טנרטניאב םיטקייורפ

ריוא גזמ טקיורפ
-המ ,םייעובש ךשמב םויל תחא ,תויפצת תכירע ללוכש ימואלניב טקיורפ
תועצמאב עדימ רגאמל ופרטצי תויפצתה 2000. ראורבפב 11 -ה דעו ראוניב 31
.תותיכה לכ ידימלתל םיאתמ טקיורפה .ינורטקלא ראוד
.הרבעש הנשב רבטצהש עדימב םש ןייעל ןתינו טקיורפה לע םירבסה שי רתאב

חטמ לש תירבעב היפרגואיג ירתא

חטמ - םי חור

םלועה ביבס תינונס

תינונס היגולרואטמ

םירופיצ

םיימיה חמוצהו יחה םלועב םימזינגרואה ןווגמ טקיורפ

(תדבע ןיע) רבדמב םיקותמ םימ לש לודיג תיבב םינימ ןווגמ
(תילגנאב טקיורפ)

םיבטקהמ םייח םירודיש

םיעצמאב ףתתשהל םידימלתל רשפאמה טקיורפ ןוסיי'ג טקיורפ
םיה יקמעמב לשמל ומכ ,רקחמ תוחלשמב םיילאוטריו

הביבס יאשונב ימואלניב טקיורפ "בולג" טקיורפ


רבה תויח רומישל תימואלניבה ןרקה לש טקיורפ

תויולגב היפרגואיג
תותיכה ןיב רשקה .תויולג םילבקמו םיחלוש םידימלת הז טקיורפב
טנרטניאה תועצמאב עצבתמ

2000 םיפוחה לע רומש
םיפוחה לע הרימשל תילאבולג תועדומ חותיפל ימואלניב טקיורפ

ולופ וקרמ טקיורפ
רשפאש םייפרגואיג םיאשונב תויוליעפלו םיטקיורפל היינפה רתאב
טנרטניאה תשרב םידימלת םע תושעלףועמ תכרעמל הרזח