הקירמא םורד

הקירמא םורד YAHOO

תיניטלה הקירמא YAHOO

תיניטלה הקירמאל עדימ זכרמ - LANIC

תיניטלה הקירמאב םילייטמל


הקירמא זכרמ - UNSEEN - דמלנ אלש ץרא לבח
א"סשת תורגב תארקל ,ןמכורב הנולא הניכה
הנולא םע רישי רשקל


הניטנגרא - UNSEEN - דמלנ אלש ץרא לבח
א"סשת תורגב תניחב תארקל ,ןגד הבינו הדש ילינ וניכה
הדש ילינ םע רישי רשקל

ורפו ןאטסחזק - דמלנ אלש ץרא לבח
ב"סשת תורגב תארקל ,רטוח השמ חלש

ב"סשת ,ינורהא ילר החלשש תנוכתמ ןחבמ
היבמולוק לע ןיסנא ללוכףועמ תכרעמל הרזח