ןיוול ימוליצ

לארשי לש ןיול ימוליצ
ןוכיתה חרזמהו לארשי לש ןיול ימוליצ
םיניינעמ םירתאל םירושיק םע דחי

שמשהו חריה ,ץראה רודכ לש ןיול ימוליצ

םינוש תומוקמ לש ןייוול ימוליצ ליכמה יביטקארטניא סלטא
וללה םירוזאה לש תוטרופמ תופמ לבקל רשפאמו םלועב

ץראה רודכ לש ןיוול ימוליצ

GOES טקיורפ

ןייוול ימוליצ לש ףסוא :םייתביבס םייוניש לש ןיוול ימוליצ
םימוליצה .םייתביבס םייוניש לע םידמלמל םלועה יבחרמ
.םירבסהב םיוולמףועמ תכרעמל הרזח