רפס יתב לש םירתא

(םינווקמ) םיבשקותמ םירועיש םיליכמה רפס יתב לש םירתא
היפרגואיגב
אבס רפכ - ןיבר רפס תיב
(ינוביס ברימ הניכה) ינזאווה לע ברקה
(לאינב ליקני ןיכה) בגנב םיוודבה בושיי

ןורשה תמר ,ןולא ןוכית
,"בי ידימלתל) חותיפל ףונמו ליבגמ םרוג - ןוכיתה חרזמב םימה
(תיפרגואיג המגמ
םיירפס תיב טנרטניא ירתא תמקה לע תובשחמ 13
ימולשב םירומ תומלתשהב ןויד תובקעב ,ןויס הנח תאמ


אבס רפכב ילילג ש"ע ןוכית ס"יב לש היפרגואיגה ידומיל רתא

זכרמ זוחמ לש תיפרגואיגה תשרה

"רובת-םיקמע" רפסה תיב לש היפרגואיגה רתא
םלועב םישנא לע תודובעו ,ןלוגה תמר לע ץראה תעידי ןודיח רתאב
תחא תצק הבישח תומיגדמו טנרטניא תוכמתנ ןהיתש - תוצרא ןוימ לעו
.םידמלמ המ לעו ךיא לע

התבטויב "תורחש הלעמ" רפס תיב לש רתאה
יעדמו ,היגולואיג ,היפרגואיג לע עדימ םיליכמה םיקלחה תא ואצמ
ץראה רודכ

ןורשה דוהב "םירדה" הנוילעה הביטחב היפרגואיג תמגמ רתא
המגמה תזכרמ ,גרבנזור הנליא לש הלוהינב
הדימל ירמוח ליכמ רתאה

הנביב ןרואה גרובסניג רפס תיב לש היפרגואיגה תמגמ רתא
קרב הרש החלש

ןירצקב "ןלוג יפונ" רפס תיב לש רתאה
.רעשה ףדב ישארה טירפתב "היפרגואיג" ורחב
.תורגבה תוניחבל הנכהלו היפרגואיגה תארוהל םירמוח הברה ואצמת


ןולוחב גוצרה תיסנמיגב היפרגואיג תמגמ לש רתאה
,עדימ ירגאמל היינפה ללוכה היפרגואיגה תמגמ לש םישרמ רתא
טנרטניאב שומישל רזע ילכ ןכו רקח תדובע עוציבל תואמגודו תויחנה
.עדימ שופיחל


םידגמ טרוא רפס תיב לש היפרגואיגה רתא

למרכה תריט ,ןמפיש רפס תיב לש היפרגואיגה רתא

םיסדה ידימלת רובע ,ויז םייח לש רתאה

?היפרגואיג אקוד המל
היפרגואיגה קווישל תגצמ
לאימרכ ,םידגמ טרוא רפס תיבמ ,הדש תינגד הניכהתיב םירתא לש תובותכ ונילא ריבעהל םישלוגמו םיתימעמ םישקבמ ונא
היפרגואיגה תארוהב םיקסועה םיירפס

הנחל חולשל רשפא עדימףועמ תכרעמל הרזח