ם י ר ו י ס


םייפרגואיג םירויס
ףגאה ידי לע ונכוהש םיפרגואיג םירויסל םילולסמ 30 ל תועצה
תינגדו גינפ הילד םע ףותישב עבטה תנגהל הרבחב תיכוניח תולייטל
היפרגואיגל תוכירדמה - רבירש
2002 ףרוח

ךוניחה דרשמב םילויטה תלהנמ לש רתאה
,תויחנה :ךוניחה תכרעמב םילויט םע רשקהב ץוחנה עדימה לכ זוכיר
.דועו ל"כנמ ירזוח ,תוארוה ,םילהנ ,תולבגמ ,תוגהנתה יללכףועמ תכרעמל הרזח