1 'סמ רויס

שאר ותואב שארל שארמ

:םישגד

. יברעמה לילגה םע תיפרגופוט הרכה .א
ונמי דעו תיבה ןברוח תפוקתמ ןופצה ךרואל תובשייתהה יגוס .ב
.(רוזיאה לש ובושייל איבמ רשא יפרגואיג ירוטסיה ףצר) .ולא
םיפצמה תוינכותמ ורזגנ רשא םיבושי לש םינוש םינבמב ןה קוסענ .ג
.ץוביקו הפצמ ,בשומ הארנ דציכ ס"וסו
רוזיא בלשמה ינדיתע לדומ תרכהל ,ןפת הישעתה רפכב רוקיב ךרעי .ד
.םיירויצ םינגו יתונמוא קראפ םע םהזמ אל היישעת

:רויסה לולסמ

. יברעמה לילגהו ןוכיתה םיה יפוח ךרואל הרקנה שארמ תיפצת .א
תינכותמ בשומ תרכה ךרוצל הריצעו ןופצה שיבכ ךרואל בוכר רויס .ב
.(הרעי בשומ) ס"וס
יברעמה לילגה הנבמ לע שגד ךות,תשק תרעממ תיפקה תיפצת .ג
.רוזאב טסראקה תועפותו
ןואיזומב רוקיב + רויס ךורענ ,ןפת הישעתה רוזאל העיסנ .ד
.רמייהטרו ףטס לש היישעתה
תווקתו תויעב/םיישק …ליחתמ ןיישעת םע שגפמ .ה
וד, תונומא : שיפרוח רפכב רדאב םסאק חייש םע החישו רוקיב .ו
!? חופיק תושוחתו , םויק
שאר לחנ ךרד הקיתעה תפצמ דרוי רשא לולסמב םויה תא םייסנ .ז
.ןורבה ןגל דומצה רוזחשה רתאב רפכה לש ורופיס לא ,הניפ