:10 'סמ לולסמ

ךלמל (לבזיא) הכלמהמ
םיקמעו עובלג


:םישגד
.ךפכפה רוזאב תובשייתהו ןוחטיב .א
.תואלקחו הקוסעת יפנע - ןיאמ שי תרצי .ב
.ףונה םע תינבמ תורכה .ג

:רויסה לולסמ

תפוקתמ לחה הרצק תירוטסיה הריקס :לאערזי לתב רויסה תלחתה .א
. רורחשה תמחלמ רחאל דעו תובאה
.ןופצה יקמע רבעל תיפצת .ב
.עובלגב םינילבתה תווח .ג
להנמ ,יתרבח זכר םע החיש - םימסמ עוגפ רעונ םוקישל רפכ .ד
.םוקמה
תומרה לא הפי טבמ - תיפרגואיג תיפקיה תיפצת - ןקרב רה .ה
.יחרזמה לילגה לש תויוטנה
.ינפי ןג ,תסנכה תיב - אפלא תיב .ו
להנמ דידי לאכימ יפמ הריקס - השולשה ןג לש תורייתה לולכמ .ז
:קווישה
ורוג ןג §
הנחס - השולשה ןג §
.לדגמו המוח רתא §
:ביבסמ םיצוביקב קשמה יפנע/ילעפממ דחאב רויס .ח
.אפלא תיבב - תפר §
.הטישה תיב - םיתיז §
ןייסוח חייש – לובגה רבעמב רבסהו רוקיבב םויס .9