:11 'סמ לולסמ

רמתה ץראב םימ


:םישגד

.תושדחו תוקיתע םימה תומאבו תונייעמב רויס
.רוזאב םימ ילעפמו םימ קראפ ,םיגד תוכירב


:רויסה לולסמ

.תומישרמ תוימכב םימרוז וימימש ןתיא לחנ - םיצוביקה לחנ .א
. ןאש תיב קמע תונייעמ - עדומ ןיע ,קקוש ןיע .ב
.תוליסמ ץוביק לש םיגדה תוכירב .ג
תומרב םימ בברעמה ןקתמ - תוחולש ץוביק לומ לוהימה ןקתימ .ד
.םילודיגה יגוס יפל ,תודשל םתוא קפסמו תונוש תוחילמ
רוזחימ ? לחנ זובזב - והילא הדשב וא דוד רינב םיגד לודיג .ה
.םימ
.והילא הדשב יגולויבה הרבדהה לעפמב רוקיב .ו
.הגוח ינגב רויס .ז