12 'סמ לולסמ

השביבו ריואב םיב - למרכה ףוח


:םישגד

.רוזאה םע תיפרגופוט תורכה .א
הירוטסיהה תרכה ,רכרוכה יסכר לש תורצוויה ךילהת .ב
.תיתובשייתהה
תויתובשיתה תויגוס .ג


:רויסה לולסמ

וכרע לע דומענ ,רוד ףוח תברקב הגגזמה רתאב ונרויס תא ליחתנ .א
.דלישטור ןורבה לש וימיל דע רוזאה לש יתובשייתהה
.סידרפ לומ בוקעי ןורכז חותיפ םע האוושה – ןדע תעבג .ב
הבצחמ , הרובחת– ףלחמ) היפש תעקב סרה/חותיפ לע ןויד .ג
( הבחרהו
.םוקמהמ להנמ םע שגפמ – הירסקב היישעתה קראפ .ד
ימל םימה לעפמ ימ לש הרדחהה רתא – 'השנמ ילעפמ' .ה
.םוהתה
לאכימ ןגעמ לש םיגדה תוכירבב םויס .ו