13 'סמ רויס


- ינופצה ןורשה ףוח
םולה דעו םודרוהמ עבט יבאשמ לוצינו תובשייתה


:םיאשונו םישגד
,תובשייתהל םימה באשמ תובישח ,ונימיבו הקיתעה תעב בושי ןונכת
ריעו ץראה תריב ,הירסיק .םלג ירמוח ,ףוחה וק לע היינבה יישק
.היישעת ריע ,הרדח .הקיתעה תעב םימ תקפסא ,למנ
.עבטה תרימש םשל היישעתה תמיתר ?ירשפא ,הביבס תרימשו היישעת


:רויסה לולסמ

.ץראה תריבל םיגייד רפכמ - הירסיק ימואל ןג
.םימה תומא ףוח
.הירסיקל םימ תלבוהל תיעקרק תתה תכרעמה - הנולא קראפ
( רחא לעפמ וא) .קורי לעפמ - הרדח ריינ ילעפמ
.הרדח חוכ תנחת
תבוטל היישעתה תמיתרו לחנה םוקיש טקייורפ - הרדח לחנ קראפ
.ןיינעה