14 'סמ רויס

?םלוכ לש אוה םיה ףוח


:םישגד
םיפוח תסיפת ,עקרק ישומיש .םיפוחה רומיש לע קבאמה תובקעב רויס
תונוכשו אבצ יסיסב דעו תונירממ םייטרפו םייתכלממ םיפוג ידי לע
.ראפ


:רויסה לולסמ

פוקוו רשג– ןוקריה ךפש
.ןאס דנא יס טקייורפ
.הילצרה לש הנירמה
.ילגר רויס - הכומסה תרמצה תנוכשו ןורשה ףוח תרומש
.םיה תפש לע תינוריע עבט תרימש - הינתנ ףוחב םיסוריאה תרומש
.ףוחו לחנ שגפמו לחנ םוקיש - הרדח לחנ קראפ
הביבסה תוכיא תרימשו היישעת ןיב הלועפ ףותיש - הרדח חוכ תנחת
.עבטהו
דרשמ ידי לע ףוחה תסיפת - יאבצה סיסבה לע תיפצת - תילתע
.ןוחטבה