15 'סמ רויס

$ קורי ו"לדנל םותכ בהזמ


:םישגד

רהה םודהמ ןורשה לש ךרואה תועוצר תניחב .ןורשה לש היפרגואיגה
,תואלקחו הקינטוב ,עלסמ :םיה תפש לא רכרוכה יסכרו הבזרמה ךרד
.םיכרדו תויתשת ,תובשייתה


:רויסה לולסמ

.קפא רבעמ רופצמ / לאגי רוצ רופצמ
.הבזרמה תעוצר ךרד סובוטוא רויס – ןורשה תבזרמ
ךלוהה תונסדרפה ףנע .רכרוכהו הרמחה רוזא – םיצורח תרומש
.ןורשה ףונמ םלענו
תורומש ןורשב תוצוחנ םאה ,רכרוכה יסכר – ןורשה ףוח תרומש
.יתצובק ןויד ? עבט
.ןיפור תשרדמ – ןורשה ןואיזומ
.ןורשה ירע תחימצ .םיה תפשו ףוחה תולוח – טייגניו ףןח
גלופ לחנ םוהיז