16 'סמ רויס

ברעמל חרזממ ינופצ ןורש ךתח


:םישגד

רהה םודהמ ןורשה לש ךרואה תועוצר תניחב .ןורשה לש היפרגואיגה
,תואלקחו הקינטוב ,עלסמ :םיה תפש לא רכרוכה יסכרו הבזרמה ךרד
.םיכרדו תויתשת ,תובשייתה


:רויסה לולסמ

חרזממ ךתח תיפצת – ןוריע תמוצ – ב"גמ תטרדנא
.ברעמל
םרט ןורשה יפונ .לוחה תונוידו רכרוכה יסכר – ןורשה קראפ
האמה לש חותיפה
.רובתה ינולא רעי ,קראפ - רעי ידוחיה חמוצה ףונ .םירשעה

.םוקישה טקייורפ .ןורשה ילחנ בצמל לדומ – הרדח לחנ קראפ
לש לוחה תעוצר
?םנמאה ,ןורשב עבט רומיש .ךתחה לש יברעמה וקלח םיה תפש

תויתשת .ףוחה וק לע יתיישעת חותיפ – הרדח חוכ תנחת
ןיב רוביח .היגרנא רוצייו
.הביבסה תוכיא תרימשו היישעת
.ינופצה ןורשה תריב הרדח .הקורי הישעת – הרדח ריינ