17 'סמ רויס

?הפיא ?םיחותפ םיחטש


:םישגד

תויעבה לע םישגד ןתמ ידכ ךות תינברוא – תיפרגואג הריקס
.זכרמה רוזיאב םיטילופ 'ואיגה תולובגב םיחותפה םיחטשה


:רויסה לולסמ

לזרבה תפוקתב לתב רקבנ -דידח לתמ טבמ לארשי הצוח שיבכ .א
תובקעב תוינברואה תורומתב ןודנ , זכרמה רוזיא לע תיפצת ךורענו
שובכה לש תיתימאה תועמשמה לעו לארשי הצוח

תוחתפתה לע םישגד ידכ ךות ןיעדומ ריעב רקבנ -ןיעידומ לבח .ב
.הלפשב תינברואה הינבה

ביבא לתמ A1 תבכרה תלילס תוינכותב ןודנ – לארשי תבכר .ג
.שדחל ( קרוש ) ןשיה יאוותה ןיב חוכיוה לעו םילשוריו ןיעדומל

רבב תבכרה תנחתו , קרוש לחנ לש םיכפשה רתאב רוקיבל תורשפא .ד
.ארויג

ךות הברעמ םילשורי לש תטשפתה לע ןודנו תרשבמב רקבנ -תרשבמ .ה
םילשורי תא םיקנוח ונלוכש הקוירינ ירס לש וירבד לע שגד ןתמ
.הבהאמ