18 'סמ רויס

תומליד - רהל םיהמ
(םיחותפה םיחטשה אשונב ףסונ רויס)


:םישגד

םירמוש תחתפתמ תיברעמ הנידמכ ונא המכ דע -תרחא ץרא יל ןיא
.עבטה לע רומיש ידכ ךות חתפתהל רשפא , םאה טקלפנוקב ןודנ ,הילא


:רויסה לולסמ
ףוחה תעצר תא ריכנ – ןולקשאב הנירמה – םיה ףוח .א
ונמצע תא לאשנו לארשיב תונירמה תועפותב ןודנ , לארשי תנידמ לש
?לארשיב תוטכאי הברה ךכ לוכ שי םאה
דעב תויגוס הלענו לארשי הצוח שוביכה תיגוסב ןודנ -תג תירק .ב
.שוביכה דגנו
.לטניא לעפמב רוקיב .ג
ןיבש טקילפנוקה תא הלענו שמש תיב תמרב רקבנ -שמש תיב תמר .ד
. הרומישו ץראה בושי
הלענ םש ארויג רהב תבכרה תנחתב רקבנ -ארויג רהב תבכרה תנחת .ה
יאותב וא קרוש לחנ לש יאותב – םיל הריהמה תבכרה תיגוס תא
לומ לא תבכרה תוביס תא הלענו , םי – ןיעדומ ריעה לש
.םיריהמה םישיבכה