:19 'סמ רויס

א"ת לש קראפ לרטנסה - ןוקריה


:םישגד

היירופ עקרקו םימ .םיה ךרדו קפא רבעמ .ןורשה לש היפרגואיגה
ימ לוצינ .ןיעה שאר תונייעמו רהה רפיווקא .יתובשייתה םרוגכ
רופיס .רהנכ ןוקריה .ונמי דעו הקיתעה תעהמ םדאה ידיב ןוקריה
ךשמה ןונכת .היבכמה ןוסא .יתצובק ליגרת – םוקישהו םוהיזה
.לחנה ךרואל יתוריית חותיפו םוקישה


:רויסה לולסמ

.קפא רבעמ תיפצת
.קפא לת ימואל ןג
.יצראה ליבומהו בגנ ןוקרי וק – (ןיעה שאר) תורוקמ רתא
לא םקושמו יקנה וקלחמ ןוקריה ךרואל רויס – ןוילעה ןוקריה
.םהוזמה
. ןוקריה לחנ תלהנממ גיצנ םע שגפמ
ןתבריקו תופוע .1 : םיאשונ ינשב ןודנ: לבזה רה – היריח
.הפועתה הדשל
יעקרק תת םימ םוהיז .2
.ןג תמר ןוינק ,ןוכית ןוקרי – היבכמה רשג רתא
.יאנפו טרופס שפונ תיתשת .יביבא לתה ןוקריה – ילבב קראפ
,יביסנטניא חותיפל ינדיתע ןונכת ,גנידר ףוח – ןוקריה ךפש
.'וכו םיה שובי