:2 'סמ רויס

?תוינבגע בהוא - םי בצ


:םישגד

ןמענה ףוח דעו הרקנה שארמ - ףוחה הנבמ - תיפרגופוט הרכה .א
.(וכעל תימורד)
ףוחה הנבמ לע ןתעפשהו דודיגה תונחלושו רכרוכה יסכר תורצוויה .ב
.ינופצה
חמוצהו יחה לע הרימשו םיה ףוחב היינב) .עבט תרומשו םי ףוח .ג
.(ותברקב יוצמה לכו
תופוקת ךרואל םירע לש ןתיינבל תבאוש ןבא םיה ףוח לש ותויה .ד
.(םיריבאה תומלואב וכעב רויס) .הירוטסיהה


:רויסה לולסמ

תאצרה) ? ןאל םיה ףוח אשונב ביזכא הדש רפס תיבב החיתפ תאצרה .א
.(אובמ
תא בורקמ ריכנ ,תצב ףוח ןיבל הרקנה שאר ןיב ףוח רויסל העיסנ .ב
,י"אב םיה ףוח לש ינופצה וקלח לע ולח רשא םייונישהו תועפותה
תורומתב ןודנו ,םיקינפה ימימ דוע םיקיתע הביצח ינמיסמ םשרתנ
.םדאה תובשייתהל רוזאה
תוינבגע ירומיש לעפמ -זולימ י"ע ףוחה םוהיז .ג
.תימי תוליעפב החמתמה (תוריית רתא ליעפמ) ןריית םע השיגפ .ד
ריע תיינב ,ירוטסיההו ישונאה ספסיפה תרכהו וכעל העיסנ ךשמה .ה
? שדח לומ ןשי דציכ -
םילחנה םוהיזו היישעתה רוזא אשונב ןודנ ,ןמענה לחנל ךישמנ .ו
.הישעתה רוזא ילעפממ דחאב רקבנו ,
ימורממ , למנהו ריעה רבעל תיפצת ,הפיחל העיסנב םויה םויס .ז
.הפיח לש םייהאבה םינגב רוקיב ,םיינפיה םינגה