20 'סמ רויס

ידוהי יברע םויק וד


:םישגד

ידוהי יברעה ךוסכיסה רוקמ .א
ילארשי יאנתשלפה יברעה לש תוימויק תויעב תנבה .ב
.םידוהיל םיברע ןיב םוי םויה ייח לע רבעהמ תועפשה .ג


:רויסה לולסמ

רייסנ םש – תינמואה תפוקתב לארשי תריבב רקבנ -הלמר .א
לש תויעבב ןודנ , לארשי לש המודקה תימילסומה הירוטסיהה יכבנב
תוינוציחה תועפשה לעו ונמיב תופתושמ םירעכ דול – הלמר
. ריעה לש
ןבלה דגסמהו תותשקה תכירבל סנכינ
דחיב םייח דציכ ןודנו ףותיש לש יאב רקבנ – םולש הוונ .ב
.ביבסמ הלומהה לכ ךותב
.בושייה גיצנ םע שגפמ רויסב בלושי
עודמ ההתנו םילשוריל ךרדב םיסקמה רפכב רקבנ -שוג ובא .ג
. הוולשה יחה שוג ובא לע החתפ תינתשלפה הידגרטה

.יתימא ינונבל סומוח בוגינב רויסה תא םייסנ