21 'סמ רויס

תובשייתהו הקיטילופואיג- םיבכוכה תובשייתה ריצ
ןיעה שארל ןיעידוממ


:םישגד

תואמצעה תמחלמ לש רצותכ קוריה וקה .רהה םודה לש היפרגואיגה
יווק .רפתה בחרמ והמ .תיפרגומדה היעבה .קשנה תתיבש ימכסהו
.תינכותה לש יבושייה גרדמה .םיבכוכה תינכות לש דוסיה
חותיפ .בחרמה יבושיי לש ןוחטיבה תויעב .הירפירפל ןילופורטמהמ
.ךפיהלו זכרמל הירפירפהמ תיתרובחת תיתשתו היישעת


:רויסה לולסמ

.תוער תיפצת
תננכותמ ריע ,יבושיה גרדמב תישארה ריעה – ןיעידומ ריעה
.יפרגואיג ןויגה יפ לע
.תינכותה לש הרדשה ריצ ,לארשי הצוח שיבכ תיפצת – דידח לת

.תירפכה ריעה – םהוש
.תילאירוטקס ריע – דעלא
.םיבכוכ ריעל םילוע תרייעמ – השדחה ןיעה שאר
.רפתה וק ייבשייתמל םיתורישו הקוסעת – םסק תוישעת קראפ