22 'סמ רויס

תובשייתהו הקיטילופואיג - םיבכוכה תובשיתה ריצ
ריאי בכוכל ןיעה שארמ


:םישגד

תואמצעה תמחלמ לש רצותכ קוריה וקה .רהה םודה לש היפרגואיגה
יווק .רפתה בחרמ והמ .תיפרגומדה היעבה .קשנה תתיבש ימכסהו
.תינכותה לש יבושייה גרדמה .םיבכוכה תינכות לש דוסיה
חותיפ .בחרמה יבושיי לש ןוחטיבה תויעב .הירפירפל ןילופורטמהמ
.ךפיהלו זכרמל הירפירפהמ תיתרובחת תיתשתו היישעת


:רויסה לולסמ

ילגר רויס .םיבכוכ ריעל םילוע תרייעמ – השדחה ןיעה שאר
.בוכרו
.רפתה וק ייבשייתמל םיתורישו הקוסעת – םסק תוישעת קראפ
.לארשי הצוח שיבכ
תוינכות ,עמשמ יתרת קוריה וקה – יזח הפצמו תירינ רעי
.ינידמ קשנכ רועייה
.ןגמה תמוח ,ןוחטיבה תויעבו םיבכוכה יבושיי – ןתמ בושייה
.1967 דע רפסה יבושיי .הילא רזחו תיזחב היה – לייא ץוביק

.יבושיי לדומו םיבכוכה יבושיי ןושאר – ריאי בכוכ
םייברעה םיבושייה שוג רבעל םויס תיפצת – לאגי רוצ הפצמ
תויעב .רוזאב
.ןיינעב םיבכוכה תינכות לש התובישחו היפרגומדה