23 'סמ רויס

ן"לדנ םולחל רפס רוזאו תירוחא רצחמ - ןיעידומ לבח


:םישגד

תובשייתההו 1967 דע לש רפסה רוזא ,הלפשה תועבג לש היפרגואיגה
תונש יבשומ ,ינידמ רישכמכ רועייה תוינכות ,רוזאב םימי םתוא לש
ריעה לש הניינבו םיבכוכה תינכות ,םינומשה תונש יבושייו םיעבשה
,ןיעידומ ריעה לש ינונכיתה לדומה ,ןיעידומ
תובצחמ ,לארשי הצוח שיבכ ,ריע ןיינב החנמכ יפרגואיג ןויגה
.רוזאב היינבל םלג ירמוח רוצייו


:רויסה לולסמ

.לארשי הצוח שיבכ תיפצת - דידח לת
עטנ תורעי ינושארמ – ןמש ןב רעי – ןיעידומ הפצמ
.ינידמ ילככ רעיה .ץראב םדאה
םייתובשייתהה הילוגלגו רפסב ל"חנ תוזחאיה – ןיעידומ אובמ
.םויה דע
רוזאב תואלקחה לרוגו םיעבשה תונש יבשומ – תליש בשומ
רכמ ינסחמל תוממחמ –
יניערג .םיעשתהו םינומשה תונש יבושיי – םיבקמו תוער
.אבצ ישנא לש תובשייתה
שיא םע שגפמ – בוכרו ילגר רויס – ןיעידומ ריעה
.תימוקמה הצעומה
ירמוח תקפסא ,הקורי הישעת – הלמר רשנ – טלמה לעפמ
.היינבל םלג