24 'סמ רויס

םיבכוכ ריעל הרייעמו הרייעל הרבעממ
ןיעה שאר לש הרופיס


:םישגד

םע היילעה תטילק תוינידמ ,םיה ךרד ,ןורשה חרזמ לש היפרגואיגה
ןיעה שאר לש המוקמ ,ןמית ידוהי תיילע ,הרבעמה ,הנידמה םוק
םישדח הישעת ירוזא ,רפתה וק יבושיי ,םיבכוכה תינכות ךרעמב
לש םימה תמוצ ,לארשי הצוח שיבכ ,תובשייתה ידדועמו יכמותכ
.לארשי


:רויסה לולסמ

.תירוטסיה תובישחו יפרגואיג םוקימ - קפא רבעמ רופצמ
.ןיעה שאר תרבעמ ידירש
רצחב רוקיב – ןמית תודהי תשרומ – תינמיתה ןיעה שאר
.ינמית חוריאו תינמית
.הייריעה שיא םע שגפמ
.בכרב ,תועבגה לע תונוכשב רויס – השדחה ןיעה שאר
.רצק ילגר רויס ,הווהבו רבעב רפת וק ריע – רזעה ןבא רתא
- ידוהי ףותיש .תוישעתל קפא קראפ – שדחה היישעתה רוזא
? יברע
םישיבכ ,יתרובחת ןונכתו תויתשת – לארשי הצוח שיבכ תיפצת
.לזרב תוליסמו
םימה תמוצ – בגנ ןוקרי וק – ןיעה שאר תורוקמ רתא
.לארשי לש