25 'סמ רויס

ןילופורטמל הנוכשמ - ביבא לת


:םישגד

,תומוחל ץוחמ תונושארה תונוכשל ופימ .ופי תומוחמ האיציל עקר
ןונכת .לודגב הבשחש הנוכש ,תיב תזוחא .םולש הונו קדצ הונ
.ןילופורטמל ריעמ .ריעל הנוכשמ .תולוחה לע ריע .םדקומ


:רויסה לולסמ

.ופי תיפצת ,םיה תפש רויסה לולסמ
.םולש הונו קדצ הונ תונוכש
.תיב תזוחא
.ןמטוג לש םיספיספהו םולש לדגמ
.ביבא לת ידסיימל די – דלישטור תורדש
.ןיבר רכיכ םחתמ – וישכע ביבא לת
ילאירזע הפצמ תיפצת