26 'סמ רויס

תוומה םי ביבס םייח שי


:םישגד

. הדוהי רבדמ תיפרגואג תורכה .א
חלמה םי ילעפמ לומ תונולמ יקבאמ – עבטה תרימש תויעב .ב
80 'סמ שיבכו
תיתורייתו תילכלכ הניחבמ הז רוזא לש וכרע .ג


:רויסה לולסמ

האצותכ ,בגנב תחלצומ ריע תפומל אמגוד איהש ריעב רוקיב -דרע
.חווט תכורא הבישחו םדקומ ןונכתימ

םינשד םתור,הלורוטומ: ןוגכ רוזאבש םיברה םילעפמהמ דחאב רקבנ
.דועו

םקוזינ לומ לא תילכלכה םתלעות לע דומענ , חלמה םי ילעפמל ךישמנ
. יגולוקאה

לעו ,חלמה םיב תורייתה יפוא לע דומענ , קקוב ןיע תונולמ
.רוזיאל ותובישח

בושיכ קיפרגואג לנוישנ י"ע רדגוה רשא ) ידג ןיע ץוביקב םייסנ
.(םלועב רתויב הפיה
האצותכ תורצונה עבטה תרימש תויעבו ותובישח ץוביקה הנבמ לע ןודנ
. הרומשל ותבריקמ