27 'סמ רויס

ימורדה ףוחב םימה קשמ - םיבשומו םיחולמ םיקותמ


:םישגד

,םורדה יבושייל םודאה וקה ,היקשה ימל ןורתפכ ןיחלוק ימ רוהיט
הנידמה תמקה םרט תימוקמה םימה תקפסא ,תוראב תחלמהו ףוחה רפיוקא
םירגאמ ,םילחנ םוקיש ,םימב תובשייתהה תולת ,תוראב –
םימה תקפסא ,םיהובג םוהת ימ ,רפיוקאל הרדחהו תונופטש ימ תטילקל
.םיירוזא םימ ילעפמ – הנידמה תמקהל םדוק בגנל


:רויסה לולסמ

.םודאה וקה תישארו ןד שוג יכפש רוהיט רתא – ן"דפש
.ןויצל ןושאר לש הנושארה ראבה
חותיפל סיסבכ םימה ,םילחנ םוקיש טקייורפ – שיכל לחנ קראפ
.תינוריע תוריית
רפיוקאל םיקותמ םימ לש הרדחהו הטילק ירגאמ – המקש לחנ
.ףוחה
.םהב שומישהו םיהובג םוהת ימ – םיקיז ףוח
םימ לעפמ ,בגנה ברעמל םימ – בגנב ןוחטיבהו םימה ןואיזומ
.ירוזא