28 'סמ רויס

ןולקשאו דודשא - ימורדה ףוחה
עבט יבאשמ רומיש לומ תורייתו היישעת חותיפ


:םישגד

למנ ריע דודשא .ינוריע ןונכת .ףוחה רושימ םורד לש היפרגואיגה
.הישעתו
ישומיש ןיב הציצחו ינוריע קראפכ םקושמ לחנ ,תננכותמ ריעל לדומכ
היגרנא רוציי ,םאתהב היינבו ףוחה תולוח באשמ רומיש ,םינוש עקרק
.החלמהמ רפיוקאה תרימשו תונופטש ימ תסיפת ,חוכ תנחת םוקימו
קראפ טקיורפ ..ינברוא קראפ – שיכל קראפ .תורייתו הישעת
.תולוחה


:רויסה לולסמ

.הישעת רוזא ,דודשא תיפצת – הנוי תעבג
א"מנ) םילמנהו םיה תבריקב הינבו ןונכית : דודשא למנב רוקיב
( 12/13
דודשא לש הלודגה הנוידה
לע רתיה תביאש תעפשהו ףוחה רפיוקא) םינצינב םוהתה ימ תכירב
( ינייבה ןאפה
.קראפה להנמ םע שגפמ – םינצינ תולוח קראפ
.ןולקשא חוכ תנחת
.שפונו תוריית דקומל שיכל לחנ םוקיש – שיכל קראפ