:29 'סמ רויס

לארשי תנידמ לש תירוחאה רצחה


:םישגד
םייונישו תורומת : רבדמב םדא
?!יגולוקא םוהז ? ימואלה – "לבז חפ "
תויתוברת תוכלשה -חותיפ תרייע
.תינרדומ תואלקח


:רויסה לולסמ

בשל ןתינ ןיפולחל , ותוחתפתהו יאודבה בשויה לע הריקס -טהר .א
. ןולא -וג ןואיזומ תא

תלוספה קוליסל ןקתמב רויסו האצרה תעימש – בבוח תמר .ב
.הליערה

הלכלכ , תובשייתה – חותיפ תריע םילשורי תורכה -םחורי .ג
. הרבחו

) םילייסופ םימב םיתיז תייקשהו םיגד לודיג תווח -םאר תווח .ד
.(םימב ינשמ שומיש ידכ ךות

תורייתה תלהנמ תלהנמ– ( וגיצנ וא) לברא זר םע שגפמ .ה