3 'סמ רויס

?הבישה תוכזל הרומשמ - ןורימ רה


:םישגד

ןוילעה לילגה םע תיפרגופוט תורכה .א
.םהיניבש רשקה - תובשייתהו היגולואיג .ב
.םיטועימב – ברועמ בושיי ( ש'יג) בלח שוג .ג

:רויסה תינכת

ןותחתה לילגה םע תיפרגואיג תורכה – ריפכ רהמ תיפצת .א
ןוילעהו
ןה תורכה ןורימ רה– הגסיפה ליבשב יפקה רויס .ב
.תיבושי ןהו תיפרגופוט
םיקבאמ אשונב עבטה תורומש תושר לש חקפ תופתתשהב החיש .ג
- חותיפ לומ רומישל םיכרצו
.הדש רפס תיבב םייקתת החישה-
הקיתע ריעל תוחתפתהו קיתעה רפכה הנבמ ,בלח שוג רפכל העיסנ .ד
.םיגולואיגה וינותנ ךמס לע
כ"היב, היסנכ,םיהדמו רתסינ םואליזומב הפצנ ךורענש רצקה רויסב
…דועו םיקידצ ירבק ,קיתעה
םערב ירוקע תייעב לע בורקמ דומענו םערבב קיתעה כ"היבב םייסנ .ה
.תיטילופ-ואיגה היצאוטיסהו תירקיאו