30 'סמ רויס

?בגנב םימ


:םישגד
לש גציימ חטש אתב , יברעמה בגנה רוזאב םימה אשונב דקמתמ רויסה
.ץראב םימה תויעב
.דיתע -הווה -רבערוזאב םימחה תונייעמה אשונ תא בלשמ תורייתה רתא -רבדמ הוונ .א
.םייתורייתה םילוקישה לע םוקמה תולהנמ םע החיש .

םישדחה םימה ירגאמו תונייעמה ךרד , רושבה לחנב יולתה רשגה .ב
.לחנבש

םערעונ ץוביקב ןוחטיבהו םימה ןואיזומ .ג

ןד"פשה ימ ירגאמ .ד

.םיקיז ץוביק דיל םיה ףוח המקיש לחנ ךפשב םויס .ה