4 'סמ רויס

לילגב תירוחאה רצחב םיאור אלש םירבדה


:םישגד
.םינושה םיכפשה יגוסו םוהתה ימ םוהיז תייעב םע תורכה .א
.היעבה ןורתפל םיכרד .ב
םילחנ םוהיז יאשונב ,ולא םימיב םימשוימה עבטה תרומש יקבאמ .ג
.םיקותמ םימ יווקמו

:רויסה תינכת

. רוזאהו דומע לחנ לע תיפצתל תפצ ריעב רוקיב .א
םילפטמ דציכ הארנ םש ,סאיוק 'חיישל ךומסב םיכפשה רתאל העיסנ .ב
בויב לש תוכלשה) .עבטה תרימש יאשונב ןודנו ,תפצ ריעה יכפשב
.(יתפצה היישעתה רוזיאמ םרוזה
עוגפל לולע יאלקח קשמ דציכ הארנ םש אסאס ץוביקל ךישמנ .ג
ןופטיש תעב בויב תמירז לש היעב םירתופ דציכו ,םימה קשממ תוכיאב
.
הבטרסה רתא לא ילגר לולסמב אצנ םשמ שיפרוח רפכה לא עסינ .ד
םיכפשב לופיטל רגאמ תמקה םאה - ביזכ לחנ םוהיז אשונב ןיידתנו
?ןורתיפה יכרד םהמו ?רזוע דימת