5 'סמ רויס

(ןורימ רה) השדחה תעב תילילגה תובשיתהה


:םישגד

.תירוזא תיפרגופוט תורכיה .א
יתלבה הינבה ןונגס דעו ס"וס תינכות זאמ םינוש תובשייתה יגוס .ב
.ןנכותמ
.לילגב תובשייתהל םיעינמה תרכה .ג
.עבט תרימש תייעב תרכה .ד
.ןנכותמ יתלבה תובשייתהה אשונ .ה

:רויסה תינכת

.ס"וס תפוקתמ בושיל םגדכ הפוספס בשומב רוקיבב ליחתנ .1
.רוזאה תרכהל תיפצתו ןותלד בשומב בקיה לעפמב רוקיבל ךישמנ .2
יתלב בושי) הדידק רבעל תיתלזבה ןותלד תמרמ הכילהב ךישמנ .3
בושיה יפוא לע ןויד ךורענ םש ,(ןנכותמ
.וזכש העפות םע תויתייעבהו
. םוקמה בשות םע שגפמ .5
הרמז ןב םרכמ דרוי רשא ,רצק הכילה לולסמב םויה תא םייסנ .4
לש םיתיזהו םינאתה לצב םכסנ םש ,הוולע ןיעל
.בלח שוג