6 'סמ רויס

"רביש"ה לעש עבצאה
הינגד רכס דעו לילגה עבצאמ

:םישגד

.תרנכהו לילגה עבצא לש םינושה היקלח םע תיפרגופוט תורכה .א
.לארשי ץראב םימ תלבוה תובישחו הרכה .ב
יאשונב ןודנ .היגולוקאו היגולואיג ,הירוטסיה - הלוחה קמע .ג
.רוזאה חותיפל תוינדיתע תומגמבו הלוחה שוביי תובקעב עבטה תרימש
.ריפס רתאב רוקיב ,י"אב םימה קשממ ,הווהו רבע - תרנכה .ד
.הינגד רכסו תומולא רכס ,תרנכה לש ימורדה הקלח תרכהו רוקיב .ה
.םיקמעהו הירבט יכפש - םיכפשה אשונ תרכה .ו

:רויסה תינכת

עבצאו הלוחה קמע רבעל ( עשוי יבנ) ילתפנ תומרמ תיפצת .א
.לילגה
.חתפי ץוביק לש שישה לעפמב רויס .ב
ולחש םייונישב ןודנ םש הלוחה תרומש חטשב רויסל ךישמנ .ג
אשונב תינכדעה תינכותה יהמ הארנ וב הפצהה חטשל םשמ ,רוזאב
.רוזאב תוריית
שיא םע שגפינ. תורנכ תעקב רבעל םיזרוכ תמרמ תיפצתל העיסנ .ד
.תרניכה תלהנמ
ליבומה ימ תביאשל לעפמ לעופ דציכ הארנ רתאב) ריפס רתא .ה
.(יצראה
םש תומולא רכסל הינגד רכסמ רצרצק לולסמב רויסה תא םייסנ .ו
:םיאבה םיאשונב ןודנ
.ונמיל דעו היינשה היילעה ימימ ירבעה בושייה תסורפת ׳
.תרנכה לש םיחולמה תונייעמה ימימבו בויבב לופיט ׳
.רוזאה חותיפל תוינכות ׳